Tervisekassa infokiri Teraapiafondi kohta

Tervisekassa infokiri Teraapiafondi kohta

Hea eriala selts!

Alates 1. juulist 2024 muutub perearsti fondide kaudu füsioteraapia, logopeedia ja kliinilise psühholoogia teenuste rahastamine. Jagame teile infot, mis muutub võrreldes senise süsteemiga. Julgustame Teid infot jagama ka enda seltsi liikmetega!

Taustast:

01.10.2023 jõustus õigusruumi muudatus, millega said iseseisvad füsioterapeudid, logopeedid ja kliinilised psühholoogid (edaspidi: THS) võrdsustatud tervishoiutöötajatega. Neil tekkis võimalus taotleda asutusele Terviseameti tegevusluba raviteenuse osutamiseks ning kui THS on kantud asutuse tegevusloale saab ta unikaalse tervishoiutöötaja koodi. Muudatus annab THS-le võimaluse ligipääsuks tervise infosüsteemi ja dokumenteerida enda ravitegevus ning osutada teenuseid iseseisvalt.
Alates 2024.aasta jaanuarist on Tervisekassa sõlminud taotluse teel ravi rahastamise lepinguid teenuseosutajatega (lepingu info Tervisekassa kodulehel), kes pakuvad iseseisva THS teenuseid, so logopeedi, kliinilise psühholoogi või füsioterapeudi teenuseid. (Tervisekassa lepingupartnerite info on lisatud all pool)

Kuni 30.06.2024 toimib paralleelselt kaks süsteemi:

perearstid suunavad patsiente teenustele perearsti fondide raames, kus rahastus käib läbi perearsti ehk esmatasandi lepingumahu ja
samaaegselt toimib ka teenuste rahastus THS teenuse osutaja ja Tervisekassa vahelise lepingu kaudu.
Kuidas toimub teenuse rahastamine peale 01.07.2024 ehk üleminekuperioodi lõppedes?

Kui patsiendi esimene vastuvõtu aeg THS-i juurde oli enne 01.07.2024, siis (olenemata kas THS on/ei ole Tervisekassa lepingupartner alates 01.07.2024):


-patsiendi raviteekond kestab kuni ravi lõpuni (või hiljemalt 30.septembrini 2024) THS teenuse osutaja juures;

-raviarve esitajaks Tervisekassale on isiku teenusele suunanud perearst.

Oluline on tähele panna, et enne 01.07 alustatud ja pooleli olevad ravijuhtumid saavad tasutud senisel viisil.

Siinkohal on oluline meeles pidada, et selliselt käsitletud patsientide raviarved peaksid jõudma perearstini 30.septembriks 2024.

Kui patsiendi esimene vastuvõtu aeg THS-i juurde on peale 01.07.2024 ning isik on registreerunud teenusele enne 01.07.2024, siis tekib erisus rahastuse osas, olenevalt, kas THS on 01.07.2024 seisuga Tervisekassa lepingupartner või mitte järgnevalt:


Kui THS on alates 01.07 Tervisekassa lepingupartner ja patsiendi esmane vastuvõtt THS juures on peale 01.07.2024, toimub teenuse rahastamine Tervisekassa ja THS-i lepingu mahust ehk ravi rahastamise lepingust.
-patsiendi raviteekond kestab kuni ravi lõpuni THS teenuse osutaja juures.

-raviarve esitajaks Tervisekassale on Tervisekassa ravi rahastamise lepingupartner (THS teenuse osutaja).

NB! Patsiendilt ei tohi küsida Tervisekassa poolt tasustava teenuse eest omaosalust ega visiiditasu.

Kui THS ei ole alates 01.07 Tervisekassa lepingupartner ja patsiendi esmane vastuvõtt THS juures on peale 01.07.2024 siis toimub teenuse rahastamine endiselt läbi perearsti.
-patsiendi raviteekond kestab kuni ravi lõpuni (või hiljemalt 30.septembrini 2024) THS teenuse osutaja juures, kuid siinkohal on oluline meeles pidada, et selliselt käsitletud patsientide raviarved peaksid jõudma perearstini 30.septembriks. 2024.

-raviarve esitajaks Tervisekassale on patsiendi teenusele suunanud perearst.

Lisaks juhime tähelepanu järgnevale:

Patsient ei saa peale 01.07.2024 registreerida Tervisekassa rahastusel THS teenusele Tervisekassaga mitte lepingut omavasse asutusse. Kui patsient soovib end registreerida peale 01.07.2024 perearsti saatekirjaga THS teenusele asutusse, mis ei ole Tervisekassa lepingupartner, siis on teenus tasuline.


Asutusel on kohustus inimest teavitada kui teenus on tasuline!
Tervisekassa lepingupartnerite info on leitav siit:


https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervisekassa-lepingupartnerid/tervishoiuspetsialistid

Alates 01.07.2024 peavad kõigil ravi eesmärgil THS teenuse osutajatel olema Terviseameti tegevusluba ja dokumenteerima ravitegevuse tervise infosüsteemi, olenemata lepingu olemasolust Tervisekassaga.

Tervist soovides!

SIGNE BORISSOV
Teenusejuht
Partnersuhtluse osakond

E: signe.borissov@tervisekassa.ee
Riia tn 142, Tartu

Erasmus+ projekti toetus Spordifüsioteraapia kompetentsideuuendamiseks ja arendamiseks

Erasmus+ projekti toetus Spordifüsioteraapia kompetentsideuuendamiseks ja arendamiseks

2023 aasta sügisel tuli positiivne otsus Euroopa Komisjonist, kus oli edukas Tartu Ülikooli
kaasoslusena Erasmus+ projekti taotlus „Spordifüsioteraapia kompetentside uuendamiseks
ja täiendamiseks“ (Erasmus+ Cooperation Partnership Project, Higher education to
improve competency in Sports Physiotherapy (lühend: SportsComp), Projekti kestuseks on
3 aastat.

Projekti partneriteks on viis organisatsiooni: Jyväskylä ametikool, Tartu Ülikool, Vrije
Ülikool, Thessaly ülikool, ja Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Liit.

Projekti juhib Jyväskylä ametikool ja selle eesmärk on uuendada spordifüsioteraapia õppe
kõrghariduse kvaliteeti ja ka spordifüsioteraapia kutse pädevuste uuendamine. Tulemustest
ja uuendustest teavitamise ning levitamist ülemaailmselt juhib projektis just
Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Liit, kes omab kõige suuremat võimekust
tulemuste viimisel peamise sihtgrupini – spordis tegutsevad füsioterapeudid.

Projekt algas 1.09.2023 ja kestab 3 aastat ning on jaotatud viieks osaks (work pacage), mis
keskenduvad kompetentside kontrollimisele ja uuendamisele, täiendab spordifüsioteraapia
õppeprogramme erinevate õppevahenditega läbi e-õppe võimaluste arendamise.

Projekti kodulehekülg: https://ifspt.org/erasmus-plus_sportscomp/

Täpsem info ja küsimused projekti kohta:
Armi Hirvonen (Project Manager, Jamk University of Applied
Sciences), Armi.Hirvonen@jamk.fi

Sanna Sihvonen (Project Manager, Jamk University of Applied
Sciences), Sanna.Sihvonen@jamk.fi
Eleni Kapreli (University of Thessaly), ekapreli@uth.gr
Carlo Ramponi, (IFSPT) vicepresident@ifspt.org

Üldkoosolek

Üldkoosolek


Tere! 

EFLi üldkoosolek toimub reedel, 26. aprillil, Tartus, Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis, Ujula 4.  Päeva esimesel poolel saavad EFLi liikmed tasuta osaleda konverentsil The 17th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. Konverentsi ettekanded on inglise keeles.  

PÄEVAKAVA

9:00 Session with keynote speakers

Katrīna Volgemute Exploring Cyclist Behavior, Habits, and Safety Outcomes in Latvia” from Latvian Academy of Sport Education

Arunas Emeljanovas What makes fit and what makes fat: portrait of Lithuanian school child and its changes through decadesAistė

Barobora Ušpurienė Motor Creativity Promotion: Teaching Strategies and Evaluation

Merike Kull Physical Activity in Children and Youth – Challenges and Opportunities

11:45 Parallel session: access to physiotherapy

Kadri Medijainen Access to evidence-based physiotherapy in Estonia – preliminary results of an on-going study

Gregor Pruunsild Access to rehabilitation following total hip arthroplasty

Hanna Kalajas-Tilga Access to physiotherapy: a private practice perspective/ The Future of Physiotherapy Accessibility in Estonia: Upcoming Changes and the Possibilities of a Private Physiotherapy Practice.

Kaie Leppik Access to rehabilitation following total knee arthroplasty

13:00 Konverentsi lõpetamine

13:30 LÕUNA

14:15 EFLi üldkoosolek

PÄEVAKORD

Ülevaade aastast 2023/2024. aasta plaanid ja eelarve

Alates 1. juulist 2024.a juhatuse liikmetele tasu maksmise otsustamine

Revisjonikomisjoni tagasiside

2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2024. aasta eelarve kinnitamine

Põhikirja muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

Liikmemaksu tõusu otsustamine 

Juhatuse kandidaatide tutvustus

Uue juhatuse valimine

Revisjonikomisjoni valimine

Arutelu ja jooksvad teemad

16:00 päeva lõpetamine 

OLULINE! Registreerimisel anna kindlasti teada, kas osaled konverentsil (kasvõi vaid füsioteraapia sessioonil algusega kell 11:45) või ainult üldkoosolekul, sest konverentsi osalustasu ja toitlustuse tasub sinu eest EFL.  Anna oma osalemisest teada hiljemalt 20. aprilliks! 

Tervitades
Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatus
Füsioterapeudid on oodatud õppima rahvusvahelisel magistriõppekaval

Füsioterapeudid on oodatud õppima rahvusvahelisel magistriõppekaval

1. märtsil algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelisele füsioteraapia
magistriõppekavale. 27. veebruaril toimub õppest huvitunutele infotund ja avasündmus, kus
on võimalik osaleda nii kõrgkoolis kohapeal kui ka veebis.


“Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on füsioterapeute rakenduskõrghariduse tasemel koolitatud üle
20 aasta, mistõttu on magistriõppe avamine loogiline jätk õppekava ning valdkonna
arengus,” selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja
Kristi Vahur. “Füsioterapeudi vastutusala autonoomse spetsialistina tervishoius on
laienenud, mistõttu valdkond ja ühiskond tervikuna vajavad pädevaid spetsialiste, kes
suudaksid vajaduspõhiselt füsioteraapiateenuseid pakkuda ja arendada. Luu- ja lihaskonnaga
seotud probleemid on tänapäeval kõige suuremad tööga seotud vaevuste põhjustajateks,
kui sinna lisada elanikkonna vananemisega seotud väljakutsed, on füsioterapeutide
tervisedenduslik roll inimeste tervisekäitumise kujundamisel, funktsioneerimisvõime ja
elukvaliteedi toetamisel tulevikus veelgi olulisem. Füsioteraapia magistriõppekava sisu
kujundamisel ongi silmas peetud just neid väljakutseid.”


Vahur lisas, et nii nagu füsioteraapia rakenduskõrgharidusõppes on ka füsioteraapia
magistriõppekavas olulisel kohal koostöö tööandjatega, aga ka rahvusvaheliste ekspertidega.
Sellest tulenevalt on ka avatav magistriõppekava ingliskeelne, et läbi rahvusvaheliste
teadmiste võimaldada magistrantidele kvaliteetne kraadiõpe.


Vastuvõtt füsioterapeudi magistriõppekavale algab 2024. aasta märtsis ning esimene kursus
alustab õpingutega 2025. aasta jaanuaris. Õpe on kaheaastane, ingliskeelne ja tasuline.
Lisainfo kodulehel: nooruse.ee/physiotherapy. Õppest huvitunutele toimub ka 27. veebruaril
kell 15.00 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, ruum 007) infotund ja avasündmus,
millest toimub ka ülekanne veebi. Kohapeal on võimalus enne sündmust osaleda ka
töötubades! Infotunnis osalemiseks nii kohapeal kui ka veebis on vajalik registreerumine siin.


Lisaks rahvusvahelisele füsioteraapia magistriõppekavale on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
võimalus õppida ingliskeelsel radiograafia magistriõppekaval ning samuti eestikeelsel
terviseteaduse magistriõppekaval. Kõrgkoolis on kuus rakenduskõrghariduse ja kuus
kutseõppe õppekava. Lisainfo kodulehelt nooruse.ee.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2024. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2024. aastal.

Head füsioterapeudid!

Füsioterapeut, tase 6 ja tase 7 kutsestandardid pikendati muudatusteta kaheks aastaks.

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2024. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2024 – 30.11.2024. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 • liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 • meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 • varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 • viimase viie aasta jooksul on läbitud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Füsioterapeudi kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks edastada elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid kutsekomisjonile aadressil kutse@efl.ee.

Kutse esmataotlemisel esitatavad dokumendid on:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));

2.3.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.4.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.5.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. juhtumi analüüs;

4. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohaneCV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.3.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.4.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta;

Kutse taotlemise tasu on 200 eurot ja taastõendamise tasu 68 eurot. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole a/a EE892200221014589480.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik informatsioon on leitav EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt. 

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt kutse@efl.ee ja telefonil +372 53 60 3122.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2023. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2023. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2023. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2023 – 30.11.2023. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 • liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 • meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 • varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 • viimase viie aasta jooksul on läbitud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Füsioterapeudi kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks edastada elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid kutsekomisjonile aadressil kutse@efl.ee.

Kutse esmastaotlemisel esitatavad dokumendid on:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));

2.3.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.4.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.5.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

 1. juhtumi analüüs;
 2. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohaneCV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.3.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.4.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

 1. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta;

Kutse taotlemise tasu on 200 eurot ja taastõendamise tasu 68 eurot. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole a/a EE892200221014589480.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik informatsioon on leitav EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt. 

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt kutse@efl.ee ja telefonil +372 53 60 3122.

Rahvusvaheline projekt

Rahvusvaheline projekt

On hea meel teatada, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava on alustanud
rahvusvahelist projektialast koostööd Türgi, Leedu ja Rumeenia kõrgkoolidega. Euroopa Liidu
projekti “Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation /
CK4Stim” (2022-2024)
eesmärgiks on välja töötada nii ingliskeelne kui iga projektis osaleva
partnerriigi rahvuskeelne elektrostimulatsiooni teemaline õppematerjal trükisena ja virtuaalse
kursusena. Õppematerjal on mõeldud tasuta kasutamiseks ülemaailmselt kõikidele
füsioterapeutidele.


Projekti raames toimus esimene rahvusvaheline kohtumine 8.-9. juunil 2022 Türgis, Pamukkale
Ülikoolis. Ühe olulise teemana käsitleti iga partnerriigi füsioterapeutide elektrilise stimulatsiooni
alaste teadmiste, oskuste ning hoiakute kohta informatsiooni kogumist, saamaks sisendit
õppematerjali koostamiseks. Peatselt on võimalik ka kõikidel Eesti füsioterapeutidel
küsimustikule vastates anda oluline panus vajaliku õppematerjali valmimiseks.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2022. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2022. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2022. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2022 – 30.11.2022. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 • liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 • meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 • varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 • viimase viie aasta jooksul on läbitud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Füsioterapeudi kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks edastada elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid kutsekomisjonile aadressil kutse@efl.ee.

Kutse esmastaotlemisel esitatavad dokumendid on:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));

2.3.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.4.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.5.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. juhtumi analüüs;

4. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.3.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.4.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta;

Kutse taotlemise tasu on 200 eurot ja taastõendamise tasu 68 eurot. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole a/a EE892200221014589480.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik informatsioon on leitav EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt. 

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt kutse@efl.ee ja telefonil +372 53 60 3122.

Kaugfüsioteraapia juhendid

Kaugfüsioteraapia juhendid

Jaanuarist 2021 on läbi haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (TTL) uuendamise kättesaadavad mitmed uued ravivõimalused, sh kaugfüsioteraapia. 2020 kevadel oli kaugvastuvõtte ja kaugteraapiaid võimalik osutada erandkorras. Alates 1. jaanuarist võimaldatakse ka füsioterapeutide, tegevusterapeutide, kliiniliste psühholoogide ja logopeedide kaugteraapiaid. Kaugteraapiatel on võimalus parandada ravi järjepidevust, kättesaadavust ja vähendada inimeste jaoks omaosalust. Hinnangu, kas patsiendile saab kaugteraapiat üle videolahenduse osutada, teeb spetsialist ning see peab toimuma kokkulepitud ajal ja ka inimesele sobima.

Eesti haigekassa ja Eesti Füsioterapeutide Liit füsioterapeut Piret Tamme eestvedamisel on koostanud kaugfüsioteraapia juhendmaterjalid.

Tutvu ja vajadusel levita juhendmaterjale:

·       Kaugfüsioteraapia juhend patsiendile

·       Kaugfüsioteraapia juhend füsioterapeudile

·       Kaugfüsioteraapia juhend organisatsioonile

·       Kaugfüsioteraapia juhend – koondmaterjal

·       Meelespea A4 – füsioterapeudile

·       Meelespea A4 – patsiendile

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2021. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2021. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2021. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2021 – 30.11.2021. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase
7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta; füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult); viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud uuendatud dokumendid ja muu vajaliku informatsiooni leiate EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@efl.ee).

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: